Tenderlər

İcra hakimiyyəti abadlıq işləri üçün - TENDER ELAN EDİR

İcra hakimiyyəti abadlıq işləri üçün - TENDER ELAN EDİR | FED.az
12:42 20 Avq 2020

Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalabdin Qəsəbəsi Nümayəndəliyi tender elan edir.

Eləcə də bax: Dövlət qurumu abadlıq işləri üçün - TENDER ELAN EDİR

FED.az xəbər verir ki, qurum Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində Abadlıq işlərinin satın alır.

Təşkilatın ünvanı: Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi,Qara Qarayev 10

Əlaqə: Baş mühasib - Ilham Abasov: (018)6430002

Başlıq

Miqdar

 

Йеллянъяйин м/к

2

ədəd

Щямчинин гурашдырылмасы

6

ədəd

ПМЛ-251002 магнит ишя салыъы

6

ədəd

Щямчинин дяйяри

6

ədəd

Кронштейнин гурашдырылмасы

6

ədəd

Щ-27 горуйуъусу

6

ədəd

У 732М типли сыхаъын дяйяри

12

ədəd

ДРЛ-250 лампаларынын дяйяри

6

ədəd

РКУ 04-250 типли ъивя лампалы чыраьын дяйяри

6

ədəd

Хариъи ишыгланма ъивя лампалы чыраьын гурулмасы

6

ədəd

Нагилин гурашдырылмасы

145

m

АПВ-2,5-0,38 КВ маркалы нагил

145

m

Идман гурьуларынын дибинин бетондан дцзялдилмяси

2

m(3)

Баскетбол диряйинин м/к гурашдырылмасы

2

ədəd

Баскетбол диряйи-тахта лювщя иля (тикинти ишляри)

2

ədəd

АЫЫЫ Ф 14 арматуру

0.86

ton

Йеллянъяк

2

ədəd

Сürüşkənин м/к гурашдырылмасы

1

ədəd

Küçə işıqları üçün метал dirəklərin quraşdırılması

6

ədəd

Щ=3,5 м бир плафонлу метал ишыг дирякляринин дяйяри

0.21

ton

Гум- чынгыл гарышыьындан ясасын дцзялдилмяси

270

m(3)

Хырда дяняли асфалт бетондан 4 см галынлыьында юртцйцн дцзялдилмяси

2700

m(2)

Гясябянин ад лювщясинин йерляшдириляъяйи диварын гурашдырылмасы цчцн бцнюврянин монолит дямир-бетондан дцзялдилмяси

4.5

m(3)

Юзцлалты чынгыл щазырлыг гатынын дцзялдилмяси

8

m(3)

Декоратив щямишяйашыл аьаъларын дяйяри

22

ədəd

Декоратив аьаъларын яkilməsi

22

ədəd

Декоратив аьаъларын яkilməsi цчцn quyuların 25% münbit torpaq яlavя edilmяklя яl ilə hazırlанмасы

22

ədəd

Сащянин йашыллыг цчцн щазырланмасы

845

m(2)

Барелйефин бинанын диварына бяркидилмяси

1

ədəd

Кюлэялийин метал конструк-сийасы

2

ədəd

Сürüşkən, ТИП 1 (тикнти ишляри)

1

ədəd

Кюлэялийин гурашдырылмасы, ТИП 11А (тикинти ишляри)

2

ədəd

Бетон бардцр дашларынын бетон ясасында гойулмасы

520

m

Хырда дяняли асфалт бетондан 4 см галынлыьында юртцйцн дцзялдилмяси

1750

m(2)

Гум- чынгыл гарышыьындан ясасын дцзялдилмяси

175

m(3)

Йарарсыз асфалт юртцйцнцн сюкцлмяси

850

m(2)

Декоратив щямишяйашыл аьаъларын дяйяри

20

ədəd

Декоратив аьаъларын яkilməsi

20

ədəd

Декоратив аьаъларын яkilməsi цчцn quyuların 25% münbit torpaq яlavя edilmяklя яl ilə hazırlанмасы

20

ədəd

Сащянин йашыллыг цчцн щазырланмасы

550

m(2)

İstirahət köşküləri- кюлэялик üçün monolit beton дюшямянин düzəldilməsi

0.9

m(3)

АЫЫЫ Ф 14 арматуру

0.32

ton

Йellənъək-балансирлярин м/к

2

ədəd

Тахта отураъаглар, ТИП 1В

10

ədəd

Кубик мишар дашындан галынлыьы 19 см олан щасарын щюрулмяси (щ=0,6м)

98.4

m(2)

А 500Ъ арматуру

0.82

ton

А1 (А240) арматуру

0.69

ton

Б-20 синифли бетондан монолит лентвари дямир-бетон юзцлцн дцзялдилмяси

26.24

m(3)

Бцновря алтында 100 мм галынлыьында чынгыл щазырлыг гатынын дцзялдилмяси

8.2

m(3)

Грунтун (хяндяйин) якс долдурулмасы

15

m(3)

ЫЫЫ груп грунтун ял иля газылмасы

3

m(3)

Bünövrə üçün xəndək və çalanın (qуruntun) чалов тутуму 0,5м3 олан ekskovatorla qazılıb отвала йыьылмасы

45

m(3)

Тикинти sahəsinin (ərazinin) кянарындакы артыг грунтун ял иля hamarlanması

110

m(2)

Тикинти sahəsinin (ərazinin) mexaniki üsulla (avtoqreyderlə) hamarlanması

2170

m(2)

Пянъяря блокларынын сюкцлмяси

54

m(2)

Тахта гапыларын сюкцлмяси

33

m(2)

Йарарсыз асфалт юртцйцнцн сюкцлмяси

700

m(2)

Монолит диварын мярмяр таваларла цзлянмяси

54.94

m(2)

Галынлыьы 25 мм олан мярмярин дяйяри

54.94

m(2)

Йellənъək-балансирlərin (ТИП 1) quraşdırılması

2

ədəd

Щасар диварынын сятщиня емулсийа чякилмяси

198

m(2)

Хариъи дивар сятщинин семент мящлулу иля суванмасы

198

m(2)

Семент гатынын верилмяси, гал. 20 мм

250

m(2)

Тахта отураъаглар, ТИП 111

10

ədəd

Кюлэялийин метал-конструксийасы

2

ədəd

Кюлэялийин гурашдырылмасы, ТИП 11А (тикинти ишляри)

2

ədəd

İstirahət köşküləri (кюлэялик) üçün monolit beton дюшямянин düzəldilməsi

0.9

m(3)

Иншаат туллантыларынын 10 км мясафяйя дашынмасы

55

ton

Чынгыл –гум гарышыьы ясасын щазырланмасы

12.5

m(3)

Сащянин иншаат туллантыларындан тямизлянмяси

55

ton

Метал гапылар цчцн гыфылларын дяйяри

15

ədəd

Иншаат туллантыларынын юзцбошалдан машынлара йцклянмяси

55

ton

Метал гапыларын гурашдырылмасы

33

m(2)

Шцшя пакетин дяйяри

54

m(2)

Пянъярялярин шцшя пакет иля шцшялянмяси

54

m(2)

М/пластик пянъяря блокларынын дяйяри

0.49

ton

Блокларда м/пластик пянъяря блокларынын гурашдырылмасы

54

m(2)

Бетон бардцр дашларынын бетон ясасында гойулмасы

775

ədəd

Тамет тавалар иля дюшямянин цзлянмяси

250

m(2)

Метал гапыларын дяйяри

1.881

ton

Гясябянин ад лювщясинин йерляшдириляъяйи диварын монолит дямир-бетондан дцзялдилмяси

12

m(3)

 

Digər xəbərlər