Sığorta

«Sənaye Sığorta» böyük mənfəət açıqladı - HESABAT

«Sənaye Sığorta» böyük mənfəət açıqladı - HESABAT | FED.az
09:51 8 Aprel 2020

Azərbaycanın aparıcı sığorta şirkeətlərindən «Sənaye Sığorta» 2019-cu ili mənfəətlə başa vurub.

FED.az şireətin ehsabaına istinaədn xəbər verir ki, ötən il «Sənaye Sığorta»nın cəmi gəlirləri 6 842 410,71 manat, cəmi xərcləri 5 866 169,90 manat təşkil edib.

Hesabat dövründə şirkətin əməliyyat gəlirləri 5 801 122,52 manat olub ki, bunun da böyük hissəsi - 5 631 317,90 manat birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları olub. Bundan başqa, «Sənaye Sığorta» ötən il Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsindən 216 773 manat, investisiya gəlirləri kimi 616 650,35 manat, Subroqasiya gəlirləri kimi 28 346,64 manat, sair gəlirləri kimi 179 518,18 manat əldə edib.

Şirkətin əsas əməliyyat xərcləri 4 039 348,33 manat təşkil edib ki, onun da böyük hissəsini - 2 213 022,97 manatı sığorta ödənişləri, 1 713 152,00 manatı isə təkrar sığortaya verilən sığorta haqları təşkil edib.

Bundan başqa, şirkət 2019-cu ildə işlərin aparılmasına 1 826 821,57 manat xərcləyib.

Nəticədə «Sənaye Sığorta» 2019-cu ili 976 240,81 manat əməliyyat mənfəəti ilə başa vurub. 195 248,16 manat mənfəət vergisi ödəyəndən onra şirkətin xalis mənfəəti 780 992,65 manat təşkil edib.

Ötən ilin sonunda «Sənaye Sığorpta»nın aktivləri 18 480 066,76 manat, öhdəlikləri 6 177 093,14 manat təşkil edib. Şirkətin cəmi kapitalı isə 6,8% artaraq 12 302 973,62 manat təşkil edib.

 

 

"Azərbaycan Sənaye Sığorta" ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

 

 

manatla

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

                 12 288,75  

                     38 986,07  

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

                               -    

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

                               -    

 

Qeyri-maddi aktivlər

              153 570,61  

                   185 125,68  

Təxirə salınmış vergi aktivləri

              245 549,34  

                   485 036,56  

Uzunmüddətli debitor borcları

                               -    

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

                               -    

 

               dövlət qiymətli kağızları

                               -    

 

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

                               -    

 

               sair maliyyə aktivləri

                               -    

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

                      119,83  

                          119,83  

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

                               -    

 

Sair aktivlər

              400 000,00  

                   400 000,00  

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

              811 528,53  

               1 109 268,14  

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

                               -    

 

Ehtiyatlar

                               -    

 

Debitor borcları:

           2 374 032,09  

               1 788 481,48  

               birbaşa sığorta üzrə

           1 201 819,49  

               1 040 785,53  

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

                 42 980,19  

                       9 571,66  

                 - təkrarsığortaçı üzrə

                 42 980,19  

                       9 571,66  

                 - təkrarsığortalı üzrə

                               -    

 

               asılı təşkilatlar üzrə

                               -    

 

               büdcə üzrə

              671 738,80  

                   253 377,61  

               iddia tələbləri üzrə

              178 527,43  

                     95 882,34  

               işçi heyəti üzrə

                               -    

 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

                               -    

 

               sair debitorlar

              278 966,18  

                   388 864,34  

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

         13 838 355,74  

             14 075 834,36  

                     kassa

                               -    

 

                     hesablaşma hesabı

              152 538,60  

                     86 383,66  

                     valyuta hesabı

              362 917,14  

                       8 550,70  

                     depozit hesablar

         13 322 900,00  

             13 980 900,00  

                     sair pul vəsaitləri

                               -    

 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

                               -    

 

                     dövlət qiymətli kağızları

                               -    

 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

                               -    

 

                     sair maliyyə aktivləri

                               -    

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

           1 679 098,07  

               1 367 343,66  

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

                               -    

 

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

           1 679 098,07  

                  1 367 343,66  

Sair qısamüddətli aktivlər:

                 23 747,99  

                   136 433,52  

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

                 22 036,34  

                     136 433,52  

                      verilmiş  avanslar

                               -    

                                   -    

                      təhtəl hesablar

                   1 711,65  

                                    -    

Sair aktivlər

                   2 705,60  

                       2 705,60  

Cəmi qısamüddətli aktivlər

         17 917 939,49  

             17 370 798,62  

CƏMİ AKTİVLƏR

         18 729 468,02  

             18 480 066,76  

 

 

 

                               -    

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

      İlin əvvəlinə

 Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

                               -    

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

         11 000 000,00  

             11 000 000,00  

Emissiya gəliri

                               -    

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

                               -    

 

Kapital ehtiyatları:

                               -    

 

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

                               -    

 

              digər kapital ehtiyatları

                               -    

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

              521 984,47  

               1 302 973,62  

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-          2 171 926,54  

                   780 992,65  

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

                               -    

 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

           5 693 911,01  

                   521 980,97  

              Elan edilmiş dividendlər

-          3 000 000,00  

 

Cəmi kapital

         11 521 984,47  

             12 302 973,62  

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

                               -    

 

Sığorta ehtiyatları:

           4 793 832,16  

               4 265 304,73  

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

                               -    

 

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

           4 793 832,16  

                  4 265 304,73  

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

              248 331,70  

                   267 558,71  

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

                               -    

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

                               -    

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

                               -    

 

Kreditor borcları :

                               -    

 

                  əməyin ödənilməsi üzrə

                               -    

 

                  büdcə üzrə

                               -    

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

                               -    

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

                               -    

 

                  asılı təşkilatlar üzrə

                               -    

 

                  sair kreditorlar

                               -    

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

                               -    

 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

                               -    

 

                  alınmış avanslar

                               -    

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

           1 078 032,66  

                   842 028,01  

                  təkrarsığortaçı üzrə

           1 078 032,66  

                   842 028,01  

                  təkrarsığortalı üzrə

                               -    

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

                               -    

 

Sair öhdəliklər

                               -    

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

           6 120 196,52  

               5 374 891,45  

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

                               -    

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

                               -    

                       1 000,00  

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

                               -    

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

                               -    

 

Kreditor borcları:

              982 987,88  

                   801 201,69  

                  əməyin ödənilməsi üzrə

                               -    

                       6 584,03  

                  büdcə üzrə

                 78 993,71  

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

                        25,51  

                                   -    

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

                   8 995,33  

                     14 620,87  

                  asılı təşkilatlar üzrə

                 93 201,92  

 

                  sair kreditorlar

              801 771,41  

                   779 996,79  

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

              104 004,55  

                                   -    

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

              104 004,55  

 

                  alınmış avanslar

                               -    

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

                               -    

 

Sair öhdəliklər

                      294,60  

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

           1 087 287,03  

                   802 201,69  

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

           7 207 483,55  

               6 177 093,14  

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

         18 729 468,02  

             18 480 066,76  

 

 

 

MƏNFƏƏT və ZƏRƏR  HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 

                            ilin əvvəlindən artan yekunla

 

 

Gəlirlər

Məbləğ

 

Əsas əməliyyat gəliri:

   5 801 122,52  

 

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

 5 631 317,90  

 

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

 

 

sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

  78 493,77  

 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon muzdlar

 91 310,85  

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

   216 773,02  

 

İnvestisiya gəlirləri üzrə

  616 650,35  

 

Subroqasiya gəlirləri

   28 346,64  

 

Sair gəlirlər

  179 518,18  

 

CƏMİ  GƏLİRLƏR

   6 842 410,71  

 

Xərclər

 

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

 4 039 348,33  

 

sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

 2 213 022,97  

 

qaytarılan sığorta haqları üzrə

               76 680,09  

 

tənzimləmə xərcləri

               17 266,26  

 

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

1 713 152,00  

 

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

 19 227,01  

 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

 

 

İşlərin aparılması xərcləri

1 826 821,57  

 

Sair xərclər

 

 

CƏMİ  XƏRCLƏR

5 866 169,90  

 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

976 240,81  

 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 976 240,81  

 

Mənfəət vergisi

195 248,16  

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

780 992,65  

 

         

Digər xəbərlər