Sığorta

Azərbaycanda daha bir sığorta şirkəti - ZƏRƏR AÇIQLADI - HESABAT

Azərbaycanda daha bir sığorta şirkəti - ZƏRƏR AÇIQLADI - HESABAT | FED.az
09:42 9 Aprel 2020

Azərbaycanın sığorta şirkəti olan “AXA MBASK“ sığorta 2019-cu ili zərərlə başa vurub.

Eləcə də bax: Sığorta şirkətləri 2019-cu ili belə başa vurdular - MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR - SİYAHI

FED.az şirkətin 2019-cu il üzrə hesabatına istinadən bildirir ki, 2019-cu ildə şirkətin cəmi gəlirləri 11 milyon 347 min manat, cəmi xərcləri 15 milyon 372,5 min manat təşkil edir.

Eləcə də bax: "Amrah Sığorta"nın mənfəəti - 5 DƏFƏ ARTIB

Ötən il “AXA MBASK“ sığorta sığorta haqqı kimi 1 milyon 21,4 min manat toplayıb. Sığorta şirkətinin gəlirlərinə 865,1 min manat isə investisiya fəaliyyətindən, 293,8 min manat subroqasiya gəlirlərindən, 740,7 min manat sair gəlirlərdən daxil olub. Həmçinin şirkət 8 milyon 425,9 min manat xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsindən gəlir əldə edib.

Ötən il şirkət 7 milyon 586,5 min manat sığorta ödənişi edib. 2019-cu ildə “AXA MBASK“ sığorta işlərin aparılması  xərcləri 6 milyon 916,6 min manat, sair xərclər 869,4 min manat olub.

Nəticədə ilin yekununda şirkət 4 milyon 25,6 min manat zərərdə olub. Şirkət vergi ödəməyib.

“AXA MBASK“ sığortanın cəmi aktivləri 18 milyon 232,2 min manat, cəmi öhdəlikləri 1 milyon 348,1 min manat, cəmi kapitalı 16 milyon 884,1 min manatdır.

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə “AXA MBASK“ sığorta 118,3 min manat maliyyə mənfəətindən 23,7 min manat mənfəət vergisi ödəmişdi. Şirkətin 2018-ci il üzə xalis mənfəəti 94,6 min manat olub.

Şirkətin xalis mənfəəti 2018-ci il ilə müqayisədə 4 milyon 120,2 min azalıb.

 

manatla

 

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

4734929,24

584064,27

 

Qeyri-maddi aktivlər

3754064,25

1468277,69

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

708836,64

0,00

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

400000,00

400000,00

 

               sair maliyyə aktivləri

400000,00

400000,00

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

9597830,13

2452341,96

 

II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

Ehtiyatlar

36920,60

0,00

 

Debitor borcları:

3380730,26

1493489,85

 

               birbaşa sığorta üzrə

2559150,22

894271,76

 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

211202,51

21211,00

 

                               - təkrarsığortaçı üzrə

58304,97

0,00

 

                               - təkrarsığortalı üzrə

152897,54

21211,00

 

               büdcə üzrə

114239,36

83210,36

 

               sair debitorlar

496138,17

494796,73

 

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

20111318,66

10552744,98

 

               kassa

7091,17

4497,94

 

               hesablaşma hesabı

200627,59

127575,23

 

               valyuta hesabı

1675407,24

1102206,14

 

              depozit hesablar

18220000,00

9310000,00

 

              sair pul vəsaitləri

8192,66

8465,67

 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

1839715,29

3599716,63

 

              dövlət qiymətli kağızları

849715,29

3599716,63

 

              qeyri-dövlət qiymətli kağızları

990000,00

0,00

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

839394,22

111263,01

 

              qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

839394,22

111263,01

 

Sair qısamüddətli aktivlər:

82264,37

22675,73

 

               verilmiş  avanslar

79436,16

22675,73

 

               təhtəl hesablar

2828,21

0,00

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

26290343,40

15779890,20

 

CƏMİ AKTİVLƏR

35888173,53

18232232,16

 

K A P İ TA L  VƏ  Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

 

I. KAPİTAL

 

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

23933828,00

23933828,00

 

Emissiya gəliri

255528,69

255528,69

 

Kapital ehtiyatları:

2011633,54

0,00

 

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

2011633,54

0,00

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

-3279716,47

-7305279,17

 

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

118294,91

-4025562,70

 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

-3398011,38

-3279716,47

 

Cəmi kapital

22921273,76

16884077,52

 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Sığorta ehtiyatları:

10113142,28

959082,00

 

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

10113142,28

959082,00

 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

650498,40

82380,37

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

1880811,07

226449,29

 

                  təkrarsığortaçı üzrə

1880811,07

226449,29

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

12644451,75

1267911,66

 

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Kreditor borcları:

322448,02

80242,98

 

                  sosial sığorta və təminat üzrə

-264,23

0,00

 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə

29357,66

0,00

 

                  sair kreditorlar

293354,59

80242,98

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

322448,02

80242,98

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

12966899,77

1348154,64

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

35888173,53

18232232,16

 

 

 

MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

ilin əvvəlindən artan yekunla

manatla

GƏLİRLƏR

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

1021350,91

            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

862170,33

            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

113212,26

            təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon muzdlar

45968,32

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

8425929,07

İnvestisiya gəlirləri üzrə

865128,36

Subroqasiya gəlirləri

293828,19

Sair gəlirlər

740737,87

CƏMİ  GƏLİRLƏR

11346974,40

XƏRCLƏR

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

7586536,95

           sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

6101168,25

           qaytarılan sığorta haqları üzrə

518061,51

            tənzimləmə xərcləri

158726,66

            təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

806023,04

            qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

2557,49

İşlərin aparılması xərcləri

6916591,23

Sair xərclər

869408,92

CƏMİ  XƏRCLƏR

15372537,10

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

-4025562,70

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

-4025562,70

Mənfəət vergisi

0,00

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

-4025562,70

 

Banner
Banner

Digər xəbərlər