Aqrar

İnstitut direktorundan meyvəçilik üçün 1,1 milyard dollarlıq - HESABLAMA

İnstitut direktorundan meyvəçilik üçün 1,1 milyard dollarlıq - HESABLAMA | FED.az
15:15 27 Sen 2019

Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin Meyvәçilik vә Çayçılıq Elmi-Tәdqiqat İnstitutunun direktoru İlham Qurbanovun hesablamasına görə, 10 il ərzində Azərbaycanın illik meyvə ixracı 1 milyard dolları aşa bilər.

FED.az xəbər verir ki, meyvәçiliyin çox yüksәk ixrac potensialı var. Misal üçün, әgәr “Azәrbaycan Respublikasında meyvәçiliyin inkişafına dair 2019-2023-cü illәr üçün Dövlәt Proqramı”nın icrası nәticәsindә 20 min hektar nar bağı, 10 min hektar alma bağı, 10 min hektar xurma bağı, 5 min hektar gilas bağı, 5 min hektar armud bağı vә min hektar әrik bağı salınarsa, o zaman Azәrbaycanın hazırda 293 milyon ABŞ dolları dәyәrindә olan meyvә ixracı 10 il әrzindә 1.14 milyard ABŞ dollarına çata bilәr”,- "Marja" xəbər verir ki, alim “Aqroskop” jurnalında dərc edilmiş məqaləsində qeyd edib.

İlham Qurbanov əlavə edib ki, hazırda dünyada meyvә bağlarının ümumi sahәsi 90 milyon hektara yaxın olub, әkin sahәsinin 6%-ni tәşkil edir: “Müasir meyvәçiliyin inkişafı, onun cins vә sort tәrkibi bazarla üzvi әlaqәdardır. Vaxtilә ABŞ-da alma bitkisi әsas rol oynadığından bağların çox sahәsindә alma sortlarını becәrirdilәr vә mәhsulun әsas hissәsini alma tәşkil edirdi. Son zamanlar alma bağlarının sahәsi xeyli azaldılaraq, onların yerindә sitrus bağları yaradılır. Müasir meyvәçilik intensiv yolla inkişaf etdirilir, qida sahәsi az verilir, adi intensiv bağların hәr hektarında 600-800 ağac, yüksәk intensiv bağların hәr hektarında 1800-2000 ağac, superintensiv bağların hәr hektarında 5000-10000 ağac, ultra superintensiv bağlarda 50-120 min әdәd ağac әkilir. Bu bağlarada sahә vahidindәn 40-80 ton vә daha keyfiyyәtli mәhsul yığılır”.

İlham Qurbanov vurğulayıb ki, bağların mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindә sort hәlledici әhәmiyyәt kәsb edir: “Bu sәbәbdәn dә bağlarda becәrilәcәk sortların miqdarı xeyli mәhdudlaşdırılmış, tez mәhsula düşәn, artıq vә keyfiyyәtli mәhsul verәn sortların sahәlәri genişlәndirilmişdir. Hektardan orta hesabla 20 tondan az mәhsul verәn sortların becәrilmәsi tövsiyә edilmir”.

Marja

Digər xəbərlər

Banner